Algemene Voorwaarden

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Schoenweb.nl.
Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling
U kunt uw bestelling plaatsen op de website. U heeft 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Aanbiedingen / Prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Schoenweb.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden via iDeal of per telebankieren op rekeningnummer NL68 RABO 036 36 14 001. Na betaling worden de goederen naar u verzonden. Voor internationale betalingen zijn dit de gegevens:
IBAN NL68 RABO 0363 6140 01
BIC RABONL2U

Levering
Schoenweb.nl verzendt uw bestelling met PostNL. Deze zal het pakketje twee maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de PostNL aangegeven postkantoor.
Schoenweb.nl doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 7 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.
Schoenweb.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten
Voor bestellingen binnen Nederland berekenen wij geen verzendkosten. Voor bestellingen die naar het buitenland verstuurd moeten worden, berekend Schoenweb.nl de tarieven die op dat moment door PostNL gehanteerd worden. Voor de meeste landen berekenen wij 12.50.
Bij ruiling zal Schoenweb.nl eenmalig de verzendkosten voor rekening nemen van het opnieuw te versturen artikel.

Ruilen
-U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
-U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Schoenweb.nl.
-Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, en in de originele verpakking terug gestuurd te worden.
-Op de doos zelf mag geen plakband en/of tape worden aangebracht, mocht dit wel het geval zijn, dan zijn wij genoodzaakt om de retourzending te weigeren.
-De retourzending kunt u gratis terug te sturen aan: Schoenweb.nl Antwoordnummer 99804, 9980 ZA UIthuizen
-Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.
-Indien u een artikel wilt ruilen voor een andere maat, neemt Schoenweb.nl eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor eigen rekening.
-Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst telefonisch contact op te nemen met de servicelijn. Te bereiken tijdens kantooruren op nummer 0595431204
Indien u uw bestelling niet aanneemt, brengen wij u €20.- in rekening voor de door ons gemaakte kosten. U gaat immers juridisch de koop aan en gaat akkoord met de gestelde voorwaarden. U ontvangt hiervoor een factuur.

Garantie
1.Schoenweb.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Schoenweb.nl verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Schoenweb.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Schoenweb.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Schoenweb.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Schoenweb.nl te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Schoenweb.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht en/of trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Schoenweb.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Schoenweb.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Schoenweb.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan uw oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schoenweb.nl of zijn ondergeschikten.

Persoonsgegevens/Privacyverklaring/AVG

Schoenweb.nl, gevestigd aan Hoofdstraat Oost 4, 9981 AH, Uithuizen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.schoenweb.nl
Hoofdstraat Oost 4, 9981 AH, Uithuizen, Nederland, 0595-431204

K.Dijkhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoenweb.nl. Hij is te bereiken via info@schoenweb.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schoenweb.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dijkhuisschoenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Schoenweb.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoenweb.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoenweb.nl) tussen

zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Schoenweb.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hier hanteren wij geen vast termijn voor. Redenen hiervoor zijn garantie, service aan klanten over eerder gedane aankopen/lengtematen/breedtematen/aankoopdata.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Schoenweb.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dijkhuis Schoenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Schoenweb.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij

hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoenweb.nl en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkhuisschoenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot

inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Schoenweb.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoenweb.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via info@schoenweb.nl


Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Schoenweb.nl klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Schoenweb.nl of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Schoenweb.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of telefonisch via 0595 431 204.

Retour sturen
Verpak het/de te retourneren artikel(en) incl. de factuur in de originele verpakking.
Op de doos zelf mag geen plakband en/of tape worden aangebracht.
Vermeld duidelijk aan de bovenzijde van het pakket het verzendadres:
Schoenweb.nl, Antwoordnummer 99804, 9980 ZA, Uithuizen
U kunt het pakket bij het postkantoor ter verzending aanbieden,
de kosten voor het verzenden krijgt u terug gestort op uw rekening. Bewaar het verzendbewijs goed.
 

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.