Lente sale

Algemene Voorwaarden

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Schoenweb.nl.
Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling
U kunt uw bestelling plaatsen op de website. U heeft 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren of te ruilen. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Aanbiedingen / Prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Schoenweb.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden via iDeal of per telebankieren op rekeningnummer NL68 RABO 036 36 14 001. Na betaling worden de goederen naar u verzonden. Voor internationale betalingen zijn dit de gegevens:
IBAN NL68 RABO 0363 6140 01
BIC RABONL2U

Levering
Schoenweb.nl verzendt uw bestelling met PostNL. Deze zal het pakketje twee maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de PostNL aangegeven postkantoor.
Schoenweb.nl doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 7 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.
Schoenweb.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten
Voor bestellingen binnen Nederland berekenen wij geen verzendkosten. Voor bestellingen die naar het buitenland verstuurd moeten worden, berekend Schoenweb.nl de tarieven die op dat moment door PostNL gehanteerd worden. Voor de meeste landen berekenen wij 12.50.
Bij ruiling zal Schoenweb.nl eenmalig de verzendkosten voor rekening nemen van het opnieuw te versturen artikel.

Ruilen
-U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
-U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Schoenweb.nl.
-Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, en in de originele verpakking terug gestuurd te worden.
-Op de doos zelf mag geen plakband en/of tape worden aangebracht, mocht dit wel het geval zijn, dan zijn wij genoodzaakt om de retourzending te weigeren.
-De retourzending kunt u gratis terug te sturen aan: Schoenweb.nl Antwoordnummer 99804, 9980 ZA UIthuizen
-Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.
-Indien u een artikel wilt ruilen voor een andere maat, neemt Schoenweb.nl eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor eigen rekening.
-Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst telefonisch contact op te nemen met de servicelijn. Te bereiken tijdens kantooruren (m.u.v. maandag) op nummer 0595431204
Indien u uw bestelling niet aanneemt, brengen wij u €20.- in rekening voor de door ons gemaakte kosten. U gaat immers juridisch de koop aan en gaat akkoord met de gestelde voorwaarden. U ontvangt hiervoor een factuur.

Garantie
1.Schoenweb.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Schoenweb.nl verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Schoenweb.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Schoenweb.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Schoenweb.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Schoenweb.nl te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Schoenweb.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht en/of trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Schoenweb.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Schoenweb.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Schoenweb.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan uw oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schoenweb.nl of zijn ondergeschikten.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Schoenweb.nl klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Schoenweb.nl of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Schoenweb.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of telefonisch via 0595 431 204.

Retoursturen
Verpak het/de te retourneren artikel(en) incl. de factuur in de originele verpakking.
Op de doos zelf mag geen plakband en/of tape worden aangebracht.
Vermeld duidelijk aan de bovenzijde van het pakket het verzendadres:
Schoenweb.nl, Antwoordnummer 99804, 9980 ZA, Uithuizen
U kunt het pakket bij het postkantoor ter verzending aanbieden,
de kosten voor het verzenden krijgt u terug gestort op uw rekening. Bewaar het verzendbewijs goed.
 

 

Merken

Onze website maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.